Niniejsza publikacja powstała dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za treść tego dokumentu leży wyłącznie po stronie Gminy Dubicze Cerkiewne nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej

This publication was drawn up with financial support from the European Union, within the confines of the Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. Dubicze Cerkiewne Commune is solely responsible for the contents of this document, which cannot, in any event, be considered to reflect the views of the European Union.

Эта публикация была изданна при финансовой поддержке Европейского союза, в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007-2013. Ответственность за содержание этой публикации лежит исключительно на стороне Гмины Дубиче Церковные и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражение позиции Европейского Союза.

created by MSM